وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر محمد عباسی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی راس ساعت 6 عصر هر روز برای روز بعد

خانم های باردار اول وقت بدون نوبت مراجعه نمایند

 

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
1396/3/4پنج شنبهصبح ج09:30 - 10:3055فعال رزرو نوبت
1396/3/4پنج شنبهصبح د10:30 - 11:3055فعال رزرو نوبت